top of page

GB Legal & Compliance algemene voorwaarden per 15 december 2020

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan GB Legal & Compliance. De desbetreffende overeenkomst van opdracht die wordt aangegaan onder de handelsnaam GB Legal & Compliance wordt gesloten met de oprichter en eigenaar van deze eenmanszaak, Gerbrand W. van Bokhorst. 

2. Als zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van GB Legal & Compliance leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de door GB Legal & Compliance afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. 

3. Als GB Legal & Compliance aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van GB Legal & Compliance, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. 

4. Als om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op een uitkering, dan is de aansprakelijkheid van GB Legal & Compliance beperkt tot een maximum van EUR 1.000.000. 

5. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en met GB Legal & Compliance’ aansprakelijkheid daarvoor. 

6. Als GB Legal & Compliance bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is GB Legal & Compliance tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt. Als een dergelijke door GB Legal & Compliance ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft GB Legal & Compliance de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden. 

7. Niet alleen GB Legal & Compliance maar ook iedere aan GB Legal & Compliance verbonden of vroeger verbonden persoon en hun rechtsopvolgers kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. 

8. GB Legal & Compliance is op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. 

9. Op de rechtsverhouding(en) tussen GB Legal & Compliance en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Arnhem is bevoegd in eerste instantie van een geschil tussen GB Legal & Compliance en een cliënt kennis te nemen. 

10. Op advocatuurlijke werkzaamheden verricht door advoc(a)at(en) van GB Legal & Compliance is de GB Legal & Compliance klachtenregeling van toepassing. Zie daarvoor het de meeste recente versie van het document GB Legal & Compliance klachtenregeling, dat aan u ter beschikking is gesteld en/of te raadplegen is via www.gblegalcompliance.com en/of www.gblegalcompliance.nl

11. De volgende bepalingen zijn, als onderdeel van deze algemene voorwaarden, publiekelijk toegankelijk bekendgemaakt via www.gblegalcompliance.com op grond van artikel 7.4 van de Verordening op de advocatuur.

 

a. De desbetreffende overeenkomst van opdracht die wordt aangegaan onder de handelsnaam GB Legal & Compliance wordt gesloten met de oprichter en eigenaar van deze eenmanszaak, Gerbrand W. van Bokhorst. 

b. Eventuele tijdelijke vervanging van Gerbrand W. van Bokhorst wordt verzorgd door een andere tot de Nederlandse Orde van Advocaten toegelaten advocaat; mr. A.G.M. Wilms, partner bij De Metz Advocaten N.V.. 

c. Op naam van GB Legal & Compliance is een verzekering voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid afgesloten bij HDI Global SE. 

d. De GB Legal & Compliance klachtenregeling in het Nederlands en het Engels is publiekelijk toegankelijk bekendgemaakt via www.gblegalcompliance.com

e. GB Legal & Compliance wil en kan, indien toepasselijk, geen derdengelden ontvangen, omdat GB Legal & Compliance niet beschikt over een stichting derdengelden. 

12. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. Indien de Engelse versie afwijkt van de Nederlandse, dan prevaleert de Nederlandse versie.

 

GB Legal & Compliance is gevestigd in Rijswijk (GLD) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71033386.

 

 

 

GB Legal & Compliance General Terms and Conditions as of December, 2020 

1. These general terms and conditions apply to all services that GB Legal & Compliance has been requested to provide (opdrachten). The relevant service agreement under the trade name of GB Legal & Compliance is entered into by the founder and owner of this sole proprietorship, Gerbrand W. van Bokhorst. 
 

2. If an event occurs in providing services that could lead to any liability on GB Legal & Compliance’s part, that liability will be limited to the amount that is paid out in that specific case under GB Legal & Compliance’s professional indemnity insurance, increased by the applicable deductible (eigen risico). 
 

3. If GB Legal & Compliance is liable for damage to persons or property, that liability will be limited to the amount paid out in that specific case under GB Legal & Compliance’s commercial general liability insurance (AVB), increased by the applicable deductible (eigen risico). 
 

4. If for any reason none of these insurance policies entitle GB Legal & Compliance to any payment, GB Legal & Compliance’s liability will be limited to a maximum of EUR 1,000,000. 
 

5. Claims for compensation of damage will expire one year after the date on which the client became aware of the damage and GB Legal & Compliance’s liability. 
 

6. If GB Legal & Compliance involves a person not associated with GB Legal & Compliance in connection with its services for a client, GB Legal & Compliance will not be liable to the client for any error or omission (fout) made by that person. By requesting GB Legal & Compliance to provide services, the client gives GB Legal & Compliance authority to accept a limitation of liability stipulated by that person on behalf of the client. 
 

7. These general terms and conditions may be relied on by GB Legal & Compliance and by any persons associated or formerly associated with GB Legal & Compliance and their legal successors. 
 

8. Pursuant to applicable legislation - including the Dutch Act on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing - GB Legal & Compliance is obliged to verify the identity of its clients and report unusual transactions to the authorities in certain circumstances.
 

9. Dutch law governs the legal relationship(s) between GB Legal & Compliance and its clients. Any disputes between GB Legal & Compliance and a client will be exclusively resolved in the first instance by the District Court of Arnhem, The Netherlands. 
 

10. The GB Legal & Compliance Complaints Procedure applies to all services provided by GB Legal & Compliance’s attorney(s) (advoc(a)at(en)). Pease see the most recent version of the document entitled GB Legal & Compliance Complaints Procedure, which has been made available to you and/or is available at www.gblegalcompliance.com and/or www.legalcompliance.nl.
 

11. The following provisions, as part of these general terms and conditions, have been publicly disclosed on www.gblegalcompliance.com pursuant to article 7.4 of the Dutch Bar Regulation (de Verordening op de advocatuur). 
 

a. The relevant service agreement under the trade name of GB Legal & Compliance is entered into by the founder and owner of this sole proprietorship, Gerbrand W. van Bokhorst. 

b. Possible temporary replacement of Gerbrand W. van Bokhorst will be performed by another attorney-at-law admitted to the Dutch Bar Association; mr A.G.M. Wilms, partner at De Metz Advocaten N.V. 

c. A professional and corporate liability insurance has been taken out in the name of GB Legal & Compliance from HDI Global SE. 

d. The GB Legal & Compliance Complaints Procedure in English and Dutch has been publicly disclosed on www.gblegalcompliance.com

e. GB Legal & Compliance does not wish to and cannot receive any funds from third parties, as GB Legal & Compliance does not have a foundation for the depositary of funds from third parties (stichting derdengelden) available. 
 

12. These general terms and conditions are available in English and Dutch. In case of any discrepancy between the Dutch version and the English version, the Dutch version shall prevail. 
 

GB Legal & Compliance has its seat in Rijswijk (GLD), The Netherlands and is registered in the Netherlands Trade Register under number 71033386. 

Algemene voorwaarden

General terms and conditions

bottom of page